Logo Rijksoverheid

Sessies

Tijdens het Topcongres Omgevingswet zijn er 2 rondes waarin u sessies kunt volgen. In onderstaand overzicht vindt u de sessies die worden aangeboden en bijbehorende beschrijvingen. U kunt deze informatie ook downloaden. Uw keuze geeft u aan op het aanmeldformulier.

14:15 - 15:00 uur | Deelsessies ronde 1

Stoomsessie

Wilt u in sneltreinvaart bijgepraat worden over de essentiële zaken van de Omgevingswet? In deze sessie geven de vier bestuurslagen u inzicht in de veranderingen die de wet met zich meebrengt binnen en buiten uw organisatie. Wat er in elk geval moet gebeuren voor 1-1-2021. Welke instrumenten u tot uw beschikking heeft en hoe u hier als leidinggevende mee om kan gaan.

Sprekers:
Eugene Meuleman, verandermanager Omgevingswet UvW
Joost van Halem, verandermanager Omgevingswet Rijk
Sarah Ros, bestuursadviseur en regionaal implementatiecoach Omgevingswet VNG

Inspiratiesessie

“Minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Dat is waar de Omgevingswet voor staat.” Een prachtige ambitie. Maar hoe krijgen we die in praktijk werkend? Deze ingrijpend andere manier van werken vraagt van bestuurders en ambtenaren heel ander gedrag. Veel ingesleten routines, waarop we jarenlang konden bouwen, werken niet langer. Er zal een beroep worden gedaan op een andere vorm van publiek leiderschap. In deze sessie staan we stil bij de rol die wij als leiders spelen om de Omgevingswet daadwerkelijk tot leven te brengen.

Lees hier ook het blog van Arend Ardon over veranderen en de Omgevingswet.

Spreker:
Dr. Arend Ardon (1967) is sociaal psycholoog en bedrijfskundige en eigenaar van The Change Studio. Hij doceert aan diverse business schools. In 2009 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op zijn proefschrift over leiderschap in complexe veranderprocessen. Hij is een veelgevraagd spreker tijdens congressen en seminars. Arend publiceerde tientallen artikelen en diverse boeken, waaronder bestsellers Ontketen vernieuwing! en Doorbreek de cirkel!

Demonstratie en presentatie

In een korte live demo ziet u hoe het Omgevingsloket werkt en hoe u het kan gebruiken om uw dienstverlening aan de burger te verbeteren. Hoe kunnen overheden straks digitaal samenwerken en wat betekent dit voor uw werkprocessen. Wat moet uw organisatie in 2020 écht doen op digitaal gebied om op tijd klaar te zijn op 1 januari 2021. Welk gesprek voert u met uw medewerkers en uw bestuurders hierover en welke vragen moet u beantwoorden? Wat komt er kijken bij de implementatie en hoe ondersteunen de koepels en het programma Aan de slag met de Omgevingswet u hierbij?

Sprekers:
Joyce de Jong, implementatiemanager Omgevingswet en voormalig lead productmanager Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening

Interactieve sessie 

De aanleiding voor de Omgevingswet waren signalen uit de praktijk: het moet anders, eenvoudiger, beter!

De beoogde veranderingen blijven vaak nog wel erg theoretisch. Leidt de Omgevingswet écht tot ruimte voor initiatieven? Leidt participatie tot hogere kwaliteit van plannen en besluiten? Netwerk Jong leefomgeving is ervan overtuigd dat een Omgevingswetfilter nodig is om vraagstukken in een ander perspectief te zien, zoals de jonge generatie ook al anders tegen de wereld aan kijkt. Denk bijvoorbeeld aan Greta Thunberg, de klimaatactiviste, en Malala Yousafzai, de kinderrechtactiviste, of Boyan Slat van The Ocean Cleanup. Op interactieve (en eigen)wijze gaan wij, jonge professionals, hierover met u in gesprek.

Sprekers:
Juul Osinga (Aveco de Bondt), Carmen Muurmans (Schulinck) en Anouk Paris (Over Morgen) zijn bestuursleden van Netwerk Jong Leefomgeving, een netwerk dat de betrokkenheid van jonge professionals bij de (invoering van de) Omgevingswet wil vergroten.

Discussie

Het BMC-rapport Leren decentraliseren (2018) beschrijft welke lessen we voor de Omgevingswet kunnen trekken uit de decentralisaties in het sociaal domein. Cees Vermeer, gemeentesecretaris van Breda, werkte mee aan dit onderzoek. Hij leidt ons door de discussie en zoomt daarbij in op de lessen voor de ambtelijke top.

Spreker:
Cees Vermeer is gemeentesecretaris van Breda. Als secretaris wil hij mensen en resultaten verbinden en zijn medewerkers inspireren. Wat hem drijft is samen verantwoordelijkheid dragen voor het functioneren en presteren van het publieke domein.

Workshop maatschappelijke opgave

Hoe kan de Omgevingswet u helpen om uw maatschappelijke opgaven te realiseren? Kristel Lammers gaat in op de energietransitie en de kansen die de Omgevingswet hierbij biedt. Vanuit haar rol als programmadirecteur voor het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (NP RES) en als voormalig programmamanager Invoering Omgevingswet bij de VNG kan zij u als geen ander deze verbinding laten zien.

Spreker:
Kristel Lammers, programmadirecteur voor het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën en voormalig programmamanager Invoering Omgevingswet bij de VNG

Workshop 

In de regio Zaanstreek-Waterland wordt actief samengewerkt op de Omgevingswet: bestuurlijke tafels met de provincie en reguliere bestuurlijke overleggen in de regio. Er is gezamenlijk gereageerd op de provinciale omgevingsvisie en er heeft zelfs een gemeenschappelijke raadsbijeenkomst plaatsgevonden. We geven met onder andere de GGD, Omgevingsdienst, provincie en waterschap, de samenwerking in de keten vorm. Daarnaast heeft de gemeente Zaanstad ook nog ambities: een samenwerkingsovereenkomst met bestuurlijk draagvlak en intensivering van de samenwerking met buurgemeenten.

Spreker:
Cis Apeldoorn, gemeentesecretaris Zaanstad

Interactieve workshop 

Een integrale participatieaanpak: Hoe hebben zij dit in de keten aangepakt? Wat zijn de lessons learned? Hoe zou u dit aanpakken?

“Toen in 2017 werd besloten om een jaar extra de tijd te nemen voor de participatie rondom de waterveiligheid langs de Durgerdammerdijk, begon een unieke samenwerking van burgers, bedrijven en de drie betrokken overheden, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Dat was niet altijd makkelijk, want het onderlinge vertrouwen was laag en de ambtelijke routines sloten niet altijd aan op de lokaal gewenste participatiestappen. In de integrale aanpak kwamen al snel meer zaken op tafel dan alleen dijkversterking en werd er systematisch ruimte gemaakt voor alle belanghebbenden. Het resultaat smaakt naar meer, want het Durgerdamse maatwerk blijkt buitengewoon goed te passen in de nieuwe Omgevingswet… Lees meer.”

Sprekers:
Bert Kappe, projectmanager bij Rijkswaterstaat en contactpersoon voor Durgerdam vanuit het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier
Tom den Boer, adviseur strategisch omgevingsmanagement WesselinkVanZijst

Dilemmasessie 

Hoe kun je mensen bij dilemma’s bij veranderprocessen, zoals de implementatie van de Omgevingswet, meenemen in de afwegingen die gemaakt moeten worden? Guido Rijnja van Dilemmalogica volgt hierbij een aantal stappen: Omarm het probleem, help zorgen en oplossingen te delen, zodat mensen zeggen: ze snappen ons. Wie contact maakt over het probleem, vergroot de kans op herkenning en vooral erkenning van mensen die ertoe doen. Dat begint met zelf je kaarten niet langer voor de borst houden. Wil je dat? Kun je dat? Wat is de impact?

Spreker:
Guido Rijnja werkt als adviseur communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Promoveerde in 2012 op hoe je als ambtenaar kunt omgaan met tegenspel (‘Genieten van weerstand’). Verdiept zich in de essentie van ‘waarderend communiceren’ bij (publieke) botsingen. Lees meer over zijn inzichten.

15:30 - 16:15 uur | Deelsessies ronde 2

Interactieve sessie

De gemeente Leidschendam-Voorburg is een van de voorlopers in de voorbereiding op de Omgevingswet. Al vanaf 2016 zijn ze actief bezig met het stroomlijnen van interne werkprocessen en die met ketenpartners, het doen van praktijkproeven, het maken van toepasbare regels, het digitaal aansluiten, het initiatievenproces in het Integraal Ruimtelijk Proces Leefomgeving, het maken van een omgevingsvisie en omgevingsplan en bijbehorend participatietraject. In deze sessie hoort u meer over hun aanpak, hun ervaringen en de lessons learned. En wat er nog te doen staat.

Sprekers:
Alexander van Mazijk, gemeentesecretaris Leidschendam-Voorburg
Jeanet Rintjema is programmamanager Omgevingswet gemeente Leidschendam-Voorburg

Alphen aan den Rijn is een van de gemeenten die pilots heeft opgezet omtrent de Omgevingswet, onder meer de pilot Omgevingsvisie en het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Gemeentesecretaris Peter Derk Wekx gaat in op de wijze waarop je als leidinggevende richting geeft aan een complexe verandering als de Omgevingswet. Hoe verhoudt het ‘loslaten’, de geest van de wet, zich tot sturing geven? Hoe maak je dit veranderproces mogelijk? Welke aanpak en leerpunten heeft Alphen aan den Rijn hierbij ervaren? Hoe kan de ambtelijke uitvoering omgaan met de politieke ambities en maken ze met elkaar de doelstellingen van de Omgevingswet waar?

Spreker:
Peter Derk Wekx is algemeen directeur / gemeentesecretaris bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Daarnaast is hij lid van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie & Milieu en lid van het landelijk kernteam afvalwaterketen.

Inspiratiesessie 

Welke kansen ziet een millennial die niets van de Omgevingswet weet maar wel alles van internet of things (IoT), data en nieuwe technologieën? Laat u inspireren door dit out-of-the-box verhaal over de kansen die de verandering door technologie en de komst van de Omgevingswet bieden voor onder meer overheidsdienstverlening, de energietransitie, en handhaving en toezicht. Smart City? Slimme Lantarenpalen?

Spreker:
Nick Kiran, 26 jaar oud, digitale nomaad, co-host van ‘de Wereld van Morgen Podcast’, Marketing Lead bij TWTG R&D en millennial inspireert ons met zijn ideeën over het open stelsel en zoekt dagelijks de randen op van wat er mogelijk is met nieuwe technologie, IoT, en meer…

Gesprek met een ervaringsdeskundige

De Omgevingswet wil dat burgers vooraf met de overheid en ontwikkelaars kunnen meedenken over grote bouwprojecten dan wel zelf aan de slag kunnen gaan. Hoe dan?

Spreker:
Jacqueline Tellinga is bestuurslid van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen. Jacqueline is planologe, publiceert, is gastdocent aan universiteiten en hogescholen. Ze is gebiedsontwikkelaar Homeruskwartier Almere (t/m 2015), programmamanager BouwEXPO Tiny Housing, en commissaris bij de Stichting KUUB.

Sessie keuzes en effecten 

De Omgevingswet biedt bevoegde gezagen meer beleidsruimte en beleidsvrijheid. Deze extra ruimte komt in de vorm van verschillende inhoudelijke keuzemogelijkheden en proces-opties. Elke keuze heeft natuurlijk effect op de organisatie en de leefomgeving. Dat beoogde effect is soms gewenst en soms juist niet. Als deze mogelijke effecten van tevoren in beeld worden gebracht, leidt dat wellicht tot het aanpassen van de keuze. VNG heeft daarom een effectenmodel gemaakt met een aantal belangrijke keuzes. We laten u zien wat er gebeurt als u aan de knoppen van een keuze draait. U krijgt zo inzicht in de effecten van bepaalde keuzes.

Sprekers:
Ko Mies is interim deel-programmamanager Omgevingswet bij de VNG

Inspiratiesessie

“Minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Dat is waar de Omgevingswet voor staat.” Een prachtige ambitie. Maar hoe krijgen we die in praktijk werkend? Deze ingrijpend andere manier van werken vraagt van bestuurders en ambtenaren heel ander gedrag. Veel ingesleten routines, waarop we jarenlang konden bouwen, werken niet langer. Er zal een beroep worden gedaan op een andere vorm van publiek leiderschap. In deze sessie staan we stil bij de rol die wij als leiders spelen om de Omgevingswet daadwerkelijk tot leven te brengen.

Lees hier ook het blog van Arend Ardon over veranderen en de Omgevingswet.

Spreker:
Dr. Arend Ardon (1967) is sociaal psycholoog en bedrijfskundige en eigenaar van The Change Studio. Hij doceert aan diverse business schools. In 2009 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op zijn proefschrift over leiderschap in complexe veranderprocessen. Hij is een veelgevraagd spreker tijdens congressen en seminars. Arend publiceerde tientallen artikelen en diverse boeken, waaronder bestsellers Ontketen vernieuwing! en Doorbreek de cirkel!

Demonstratie en presentatie

In een korte live demo ziet u hoe het Omgevingsloket werkt en hoe u het kan gebruiken om uw dienstverlening aan de burger te verbeteren. Hoe kunnen overheden straks digitaal samenwerken en wat betekent dit voor uw werkprocessen. Wat moet uw organisatie in 2020 écht doen op digitaal gebied om op tijd klaar te zijn op 1 januari 2021. Welk gesprek voert u met uw medewerkers en uw bestuurders hierover en welke vragen moet u beantwoorden? Wat komt er kijken bij de implementatie en hoe ondersteunen de koepels en het programma Aan de slag met de Omgevingswet u hierbij?

Sprekers:
Joyce de Jong, implementatiemanager Omgevingswet en voormalig lead productmanager Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening