Logo Rijksoverheid

Sessies

Tijdens het Topcongres Omgevingswet zijn er 2 rondes waarin u sessies kunt volgen. In onderstaand overzicht vindt u de sessies die worden aangeboden en bijbehorende beschrijvingen. U kunt deze informatie ook downloaden. Uw keuze geeft u aan op het aanmeldformulier.

14:15 - 15:00 uur | Deelsessies ronde 1

Stoomsessie

Wilt u in sneltreinvaart bijgepraat worden over de essentiële zaken van de Omgevingswet? In deze sessie geven de vier bestuurslagen u inzicht in de veranderingen die de wet met zich meebrengt binnen en buiten uw organisatie. Wat er in elk geval moet gebeuren voor 1-1-2021. Welke instrumenten u tot uw beschikking heeft en hoe u hier als leidinggevende mee om kan gaan.

Sprekers:
Eugene Meuleman, verandermanager Omgevingswet UvW
Joost van Halem, verandermanager Omgevingswet Rijk
Annemieke van Brunschot, plaatsvervangend programmamanager Omgevingswet.

Inspiratiesessie

Professor Gerda van Dijk gaat in op de dynamiek van de bedoelingen en regels van de Omgevingswet en wat dit betekent voor uw leiderschap. De Omgevingswet is een voorbeeld van hoe de overheid het werken in netwerken verder implementeert. Dit heeft grote consequenties voor de dagelijkse praktijk en de manier waarop u uw rol en leiderschap kunt invullen. U wordt uitgedaagd om met een open mind, vanuit een ander perspectief te kijken naar het ‘ecosysteem van de spelers’ van de Omgevingswet. Wat kunnen we van natuurlijke ecosystemen leren? Oftewel wat staat ons wel en misschien vooral niet te doen bij de implementatie van de Omgevingswet.

Spreker:
Prof. dr.Ir. Gerda van Dijk is hoogleraar Publiek Leiderschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam, directeur van het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership en consultant, spreker en gastdocent. Gerda heeft zich gespecialiseerd in strategie-, organisatie- en leiderschapsontwikkeling.

Demonstratie en presentatie

Joyce laat u in een korte live demo zien hoe bevoegd gezagen het Omgevingsloket kunnen gebruiken om de dienstverlening aan de burger te verbeteren. Ze licht toe hoe overheden straks digitaal kunnen samenwerken. En wat uw organisatie in 2020 écht moet doen op digitaal gebied om op tijd klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021.

Spreker:
Joyce de Jong, lead productmanager van het deelprogramma digitaal stelsel Omgevingswet landelijke voorziening

Interactieve sessie 

De aanleiding voor de Omgevingswet waren signalen uit de praktijk: het moet anders, eenvoudiger, beter!

De beoogde veranderingen blijven vaak nog wel erg theoretisch. Leidt de Omgevingswet écht tot ruimte voor initiatieven? Leidt participatie tot hogere kwaliteit van plannen en besluiten? Netwerk Jong leefomgeving is ervan overtuigd dat een Omgevingswetfilter nodig is om vraagstukken in een ander perspectief te zien, zoals de jonge generatie ook al anders tegen de wereld aan kijkt. Denk bijvoorbeeld aan Greta Thunberg, de klimaatactiviste, en Malala Yousafzai, de kinderrechtactiviste, of Boyan Slat van The Ocean Cleanup. Op interactieve (en eigen)wijze gaan wij, jonge professionals, hierover met u in gesprek.

Sprekers:
Juul Osinga (Aveco de Bondt), Carmen Muurmans (Schulinck) en Anouk Paris (Over Morgen) zijn bestuursleden van Netwerk Jong Leefomgeving, een netwerk dat de betrokkenheid van jonge professionals bij de (invoering van de) Omgevingswet wil vergroten.

Sessie klantgerichtheid

In het bedrijfsleven is klantgerichtheid en een hierbij passende leiderschapsstijl in vele gevallen cruciaal om een organisatie succesvol te laten zijn. Ook in de Omgevingswet doelstellingen is ‘burgergerichtheid’ essentieel voor de ambities die we hebben ten aanzien van onder meer participatie en dienstverlening. Bas Hoogland is als voormalig ‘klantvriendelijkste directeur van Nederland’ een veelgevraagd spreker omtrent dit onderwerp. Met praktische voorbeelden, humor en passie, maakt hij duidelijk wat hier voor leidinggevenden écht bij komt kijken. Geen theoretisch verhaal uit een boekje maar recht uit het hart en een verhaal dat u niet snel vergeet.

Spreker:
Bas Hoogland is 19 jaar lang Commercieel Directeur geweest bij Landal GreenParks. Landal werd in zijn periode verkozen tot ‘Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland’ en verbleef jaren achtereen in de top 5 meest klantgerichte organisaties. Bas gooide het roer om en is nu o.a. veelgevraagd spreker over de rol van leiders in het klantgerichter worden van organisaties.

Workshop maatschappelijke opgave

Hoe kan de Omgevingswet u helpen om uw maatschappelijke opgaven te realiseren? Kristel Lammers gaat in op de energietransitie en de kansen die de Omgevingswet hierbij biedt. Vanuit haar rol als programmadirecteur voor het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (NP RES) en als voormalig programmamanager Invoering Omgevingswet bij de VNG kan zij u als geen ander deze verbinding laten zien.

Spreker:
Kristel Lammers, programmadirecteur voor het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën en voormalig programmamanager Invoering Omgevingswet bij de VNG

Workshop 

In de regio Zaanstreek-Waterland wordt actief samengewerkt op de Omgevingswet: bestuurlijke tafels met de provincie en reguliere bestuurlijke overleggen in de regio. Er is gezamenlijk gereageerd op de provinciale omgevingsvisie en er heeft zelfs een gemeenschappelijke raadsbijeenkomst plaatsgevonden. We geven met onder andere de GGD, Omgevingsdienst, provincie en waterschap, de samenwerking in de keten vorm. Daarnaast heeft de gemeente Zaanstad ook nog ambities: een samenwerkingsovereenkomst met bestuurlijk draagvlak en intensivering van de samenwerking met buurgemeenten.

Spreker:
Cis Apeldoorn, gemeentesecretaris Zaanstad

Interactieve workshop 

De integrale participatieaanpak van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, mede namens gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland door opdrachtgever en opdrachtnemer. Hoe hebben zij dit in de keten aangepakt? Wat zijn de lessons learned?

Sprekers:
Linda van Oostrum, Hoofd Afdeling Hoogwaterbeschermingsprogramma bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Tom den Boer, adviseur strategisch omgevingsmanagement

Dilemmasessie 

Hoe kun je mensen bij dilemma’s bij veranderprocessen, zoals de implementatie van de Omgevingswet, meenemen in de afwegingen die gemaakt moeten worden? Guido Rijnja van Dilemmalogica volgt hierbij een aantal stappen: Omarm het probleem, help zorgen en oplossingen te delen, zodat mensen zeggen: ze snappen ons. Wie contact maakt over het probleem, vergroot de kans op herkenning en vooral erkenning van mensen die ertoe doen. Dat begint met zelf je kaarten niet langer voor de borst houden. Wil je dat? Kun je dat? Wat is de impact?

Spreker:
Guido werkt als adviseur communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Promoveerde in 2012 op hoe je als ambtenaar kunt omgaan met tegenspel (‘Genieten van weerstand’). Verdiept zich in de essentie van ‘waarderend communiceren’ bij (publieke) botsingen.

15:30 - 16:15 uur | Deelsessies ronde 2

Interactieve sessie

De gemeente Leidschendam-Voorburg is een van de voorlopers in de voorbereiding op de Omgevingswet. Al vanaf 2016 zijn ze actief bezig met het stroomlijnen van interne werkprocessen en die met ketenpartners, het doen van praktijkproeven, het maken van toepasbare regels, het digitaal aansluiten, het initiatievenproces in het Integraal Ruimtelijk Proces Leefomgeving, het maken van een omgevingsvisie en omgevingsplan en bijbehorend participatietraject. In deze sessie hoort u meer over hun aanpak, hun ervaringen en de lessons learned. En wat er nog te doen staat.

Sprekers:
Alexander van Mazijk, gemeentesecretaris Leidschendam-Voorburg
Jeanet Rintjema is programmamanager Omgevingswet gemeente Leidschendam-Voorburg

Casus 

In Rotterdam is de Omgevingswet geen doel maar een middel. Een middel om de ambities in de fysieke leefomgeving te bereiken. De Omgevingswet staat Rotterdam dan ook niet op de agenda, maar ligt wel (bijna) altijd op tafel. Toine van Riel, tot voor kort directeur Invoering Omgevingswet in Rotterdam, vertelt hoe deze aanpak in de praktijk wordt gebracht. Tipje van sluier: de wet en het digitaal stelsel zijn technologie, de sleutel van het proces zijn wij zelf: de ambtelijke en politieke organisatie, de ketenpartners en de initiatiefnemers.

Spreker:
Toine van Riel, VNG (en voormalig directeur Invoering Omgevingswet in Rotterdam)

Inspiratiesessie 

Welke kansen ziet een millennial die niets van de Omgevingswet weet maar wel alles van internet of things (IoT), data en nieuwe technologieën? Laat u inspireren door dit out-of-the-box verhaal over de kansen die de verandering door technologie en de komst van de Omgevingswet bieden voor onder meer overheidsdienstverlening, de energietransitie, en handhaving en toezicht. Smart City? Slimme Lantarenpalen?

Spreker:
Nick Kiran, 26 jaar oud, digitale nomaad, co-host van ‘de Wereld van Morgen Podcast’, Marketing Lead bij TWTG R&D en millennial inspireert ons met zijn ideeën over het open stelsel en zoekt dagelijks de randen op van wat er mogelijk is met nieuwe technologie, IoT, en meer…

Gesprek met een ervaringsdeskundige

De Omgevingswet wil dat burgers vooraf met de overheid en ontwikkelaars kunnen meedenken over grote bouwprojecten. Hoe dan?

Spreker:
Jacqueline Tellinga is bestuurslid van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen. Jacqueline is planologe, publiceert, is gastdocent aan universiteiten en hogescholen. Ze is gebiedsontwikkelaar Homeruskwartier Almere (t/m 2015), programmamanager BouwEXPO Tiny Housing, en commissaris bij de Stichting KUUB.

Sessie keuzes en effecten 

De Omgevingswet biedt bevoegde gezagen meer beleidsruimte en beleidsvrijheid. Deze extra ruimte komt in de vorm van verschillende inhoudelijke keuzemogelijkheden en proces-opties. Elke keuze heeft natuurlijk effect op de organisatie en de leefomgeving. Dat beoogde effect is soms gewenst en soms juist niet. Als deze mogelijke effecten van tevoren in beeld worden gebracht, leidt dat wellicht tot het aanpassen van de keuze. VNG heeft daarom een effectenmodel gemaakt met een aantal belangrijke keuzes. We laten u zien wat er gebeurt als u aan de knoppen van een keuze draait. U krijgt zo inzicht in de effecten van bepaalde keuzes.

Spreker:
Ko Mies is interim deel-programmamanager Omgevingswet bij de VNG
Paul Huigens, senior adviseur financiële processen Omgevingswet VNG

Inspiratiesessie 

Professor Gerda van Dijk gaat in op de dynamiek van de bedoelingen en regels van de Omgevingswet en wat dit betekent voor uw leiderschap. De Omgevingswet is een voorbeeld van hoe de overheid het werken in netwerken verder implementeert. Dit heeft grote consequenties voor de dagelijkse praktijk en de manier waarop u uw rol en leiderschap kunt invullen. U wordt uitgedaagd om met een open mind, vanuit een ander perspectief te kijken naar het ‘ecosysteem van de spelers’ van de Omgevingswet. Wat kunnen we van natuurlijke ecosystemen leren? Oftewel wat staat ons wel en misschien vooral niet te doen bij de implementatie van de Omgevingswet.

Spreker:
Prof. dr.Ir. Gerda van Dijk is hoogleraar Publiek Leiderschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam, directeur van het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership en consultant, spreker en gastdocent. Gerda heeft zich gespecialiseerd in strategie-, organisatie- en leiderschapsontwikkeling.

Demonstratie en presentatie 

Joyce laat u in een korte live demo zien hoe bevoegd gezagen het Omgevingsloket kunnen gebruiken om de dienstverlening aan de burger te verbeteren. Ze licht toe hoe overheden straks digitaal kunnen samenwerken. En wat uw organisatie in 2020 écht moet doen op digitaal gebied om op tijd klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021.

Spreker:
Joyce de Jong, lead productmanager van het deelprogramma digitaal stelsel Omgevingswet landelijke voorziening.

Sessie klantgerichtheid 

In het bedrijfsleven is klantgerichtheid en een hierbij passende leiderschapsstijl in vele gevallen cruciaal om een organisatie succesvol te laten zijn. Ook in de Omgevingswet doelstellingen is ‘burgergerichtheid’ essentieel voor de ambities die we hebben ten aanzien van onder meer participatie en dienstverlening. Bas Hoogland is als voormalig ‘klantvriendelijkste directeur van Nederland’ een veelgevraagd spreker omtrent dit onderwerp. Met praktische voorbeelden, humor en passie, maakt hij duidelijk wat hier voor leidinggevenden écht bij komt kijken. Geen theoretisch verhaal uit een boekje maar recht uit het hart en een verhaal dat u niet snel vergeet.

Spreker:
Bas Hoogland is 19 jaar lang Commercieel Directeur geweest bij Landal GreenParks. Landal werd in zijn periode verkozen tot ‘Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland’ en verbleef jaren achtereen in de top 5 meest klantgerichte organisaties. Bas gooide het roer om en is nu o.a. veelgevraagd spreker over de rol van leiders in het klantgerichter worden van organisaties.

Gebruikerstesten 

Wat kunnen we leren van ‘echte’ gebruikers? De VNG filmde de gebruikerstesten van het nieuwe Omgevingsloket. Frank Schaap, consultant gebruiksvriendelijkheid, geeft op humoristische wijze commentaar bij deze testen. Een eye-opener waar we als overheden veel van kunnen leren.

Spreker:
Frank Schaap, voormalig gemeente Vught, nu online strateeg bij EZ Company, weet alles van excellente digitale gebruikservaring en online dienstverlening.